top of page

Past Projects

Thanks to your generous contributions, our past projects have made a significant difference. From renovating schools to enhancing healthcare facilities, donors like you are at the forefront of creating sustainable change in Armenia and Artsakh

ընդհանուր հավաքված գումար

Մեղմել հեղեղի հետևանքները
$8,067

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Ուրախ ճամբարականներ
$8,556

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Արմատներ գցել
$17,605.4

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Բացասական ոչինչ չկա
$3,455

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Նորտարվա երազանքներ
$22,235

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Արցախցիների համար
$182,363.4

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Ուսուցիչներ Արցխխից
$11,940

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Բնությունը բոլորի՜նն է
$7,177

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Երեխաների պաշտպանության կենտրոն
$16,425

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Ամառային սպորտային ճամբար
$9,128

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Շնչի՜ր Արցախ
$45,622

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Համեղ ուտեստ
$12,651

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Նոր Տարվա Երազանքներ 2022
$25,381

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

MetaGait
$16,620

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Ապաստարան
$26,532

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Գյումրիի անիմացիոն դպրոց
$5,650

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Սպասված Ճամբար
$18,717

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Սիսիանի ամբուլատորիաներ
$10,130

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Դպրոցական ճաշարան
$33,606

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Նոր տարվա երազանքներ
$21,849

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Բարի ճանապարհ
$16,225

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Կյանքը խրամատից հետո
$30,691

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Օրեցօր ավելի ամուր
$8,094

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Արցախը Մենք Ենք
$95,501.06

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Ջերմիկ Անկյուն
$4,353

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

COVID-19-Ի Արտակարգ Դրահամավաք
$118,916.99

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Շուհել
$8,017

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Ճաշիկ
$30,448

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Հավասարության Ուղի
$4,605

Խոցելի խմբեր

ընդհանուր հավաքված գումար

Տես[Ունակություն]
$26,968

Խոցելի խմբեր

total amount raised

Flood Relief
$8,067

Add a Title

total amount raised

Happy Campers
$8,556

Add a Title

total amount raised

Put Down Roots
$17,605.4

Add a Title

total amount raised

Nothing Down About It
$3,455

Add a Title

total amount raised

Christmas Wishlist 2023
$22,235

Add a Title

total amount raised

For Artsakhtsis
$182,363.4

Add a Title

total amount raised

Teachers from Artsakh
$11,940

Add a Title

total amount raised

Hiking for All
$7,177

Add a Title

total amount raised

Haven
$16,425

Add a Title

total amount raised

Summer Sports Camp
$9,128

Add a Title

total amount raised

Breathe Easy
$45,622

Add a Title

total amount raised

A Square Meal
$12,651

Add a Title

total amount raised

Christmas Wishlist 2022
$25,381

Add a Title

total amount raised

MetaGait
$16,620

Add a Title

total amount raised

Safe Shelter
$26,532

Add a Title

total amount raised

Animate Gyumri
$5,650

Add a Title

total amount raised

Countdown to Camp
$18,717

Add a Title

total amount raised

Better Healthcare, Stronger Borders
$10,130

Add a Title

total amount raised

Set the Table
$33,606

Add a Title

total amount raised

Christmas Wishlist 2021
$21,849

Add a Title

total amount raised

Safe Ride
$16,225

Add a Title

total amount raised

From Frontlines to Storefronts
$30,691

Add a Title

total amount raised

Stronger Every Day
$8,094

Add a Title

total amount raised

We Are Artsakh
$95,501.06

Add a Title

total amount raised

Jermik Ankyun
$4,353

Add a Title

total amount raised

Covid19 Emergency Campaign
$118,916.99

Add a Title

total amount raised

Shuhel
$8,017

Add a Title

total amount raised

Jashig
$30,448

Add a Title

total amount raised

Crafting for Equality
$4,605

Add a Title

total amount raised

VisAbility
$26,968

Add a Title

Past Projects

Got a Project Idea?

Share your transformative idea with us. Your vision could be the next game changer for Armenia. Let’s build a better future together.

bottom of page